Oh... You don't really believe that she had all these languages translated, do you?

乜啫~~~
睇唔掂啲雞腸啊?咁都冇計㗎喎,都叫咗你翻學比心機溫書㗎啦,話極都唔聽。家下大鍋嘞,及來及去都冇樣嘢啱睇喎~~~人哋翻譯都要諗掂先得㗎,搞掂話你知啦!